MENU

Kalendář

<< listopad 2022 >>
PO ÚT ST ČT SO NE
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Předprodej vstupenek

Městské informační centrum Domažlice nabízí také prodej vstupenek přes portály Plzeňská vstupenka a Ticketstream.

Novinky e-mailem

Máte-li zájem o zasílání bulletinu, vyplňte Vaši e-mailovou adresu a v dalším kroku si nastavte o co máte zájem. Později se můžete kdykoliv odhlásit.

*E-mail:

Odkazy

Město Domažlice [»]
Chodské slavnosti [»]
Pohled na Domažlice
Pohled z Čerchova [»]
Svazek obcí Domažlicko [»]
Turisturaj - Plzeňský kraj [»]
Bayerischer Wald ganz oben [»]
Centrum Bavaria - Bohemia

Český systém kvality služeb [»]


» Organizační dokumenty » ZÁSADY PRO VYDÁVÁNÍ DOMAŽLICKÉHO ZPRAVODAJE

ZÁSADY PRO VYDÁVÁNÍ DOMAŽLICKÉHO ZPRAVODAJE

 

Článek 1 - Úvodní ustanovení

Zásady upravují vydávání DZ zejména z hlediska tematického zaměření, přípravy a distribuce jednotlivých vydání. Stanovují úkoly, kompetence a povinnosti redakční rady a šéfredaktora, specifikují pravidla pro uveřejňování příspěvků a rovněž způsob financování a uveřejňování inzerce.

 

Článek 2 - Základní ustanovení

1) DZ je informační měsíčník určený pro občany města Domažlice.

2) Vydavatelem DZ je město Domažlice. Tvorbou DZ je pověřena redakční rada v čele s šéfredaktorem, tisk zajišťuje Tiskárna MKS Domažlice a distribuci Česká pošta.

3) DZ vychází zpravidla dvanáctkrát ročně ve formátu A4 a v rozsahu zpravidla 16 stran, je zdarma distribuován do schránek obyvatel, firem a institucí na území města Domažlice.

4) Harmonogram vydání DZ stanovuje redakční rada.


 

Článek 3 - Tematické zaměření a obsah DZ

1) DZ je vydáván v prvé řadě za účelem poskytování informací obyvatelům města Domažlice o činnosti Městského úřadu Domažlice, samosprávy, činnosti či aktivitách příspěvkových organizací města. DZ dále poskytuje informace týkající se společenského, hospodářského, kulturního a jiného dění ve městě. Příspěvky k těmto tématům může zasílat i veřejnost (jednotlivci, spolky, sdružení, kulturní nebo sportovní organizace aj.). Tyto informace jsou zveřejňovány zdarma. Součástí DZ je i placená inzerce.

2) Na zveřejnění jakéhokoliv příspěvku nevzniká nárok, texty jsou do konkrétního vydání

zařazovány v závislosti na:

- dodržení data redakční uzávěrky

- aktuálnosti sdělení

- rozhodnutí redakční rady.

3) V DZ nejsou zveřejňovány příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství a víry, texty obsahující amorální, neslušné či zjevně protizákonné výrazy a stanoviska týkající se soukromých nebo osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní tematikou, příspěvky bez průkaznosti identity přispěvatele (anonymy). Redakční rada může navrhnout některé příspěvky k nezveřejnění i mimo uvedený seznam.

4) Tvůrci obsahu DZ jsou pracovníci města Domažlice, členové zastupitelstva, členové redakční rady, zástupci příspěvkových organizací zřizovaných městem Domažlice.

5) DZ neslouží k propagaci politických stran, hnutí, koalic a k volební propagaci.

6) Příspěvky uveřejněné v DZ nejsou honorovány a jsou zasílány šéfredaktorovi pouze v elektronické podobě. Nevyžádané materiály se nevracejí.

 

Článek 4 - Inzerce

1) Inzerce je v DZ zveřejňována za úplatu. Výše úhrady je stanovena dle platného ceníku inzerce. Ceník inzerce schvaluje Rada města Domažlice.

2) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů. Vydavatel ani redakční rada neodpovídají za pravdivost údajů obsažených v inzerci uveřejněné v DZ.

3) Rozsah inzerce je přizpůsoben rozsahu příspěvků a rozpočtu DZ.

4) Inzerce je upravována do podoby řádkové inzerce či plošné inzerce. Obsahuje zpravidla obchodní sdělení, nabídku zboží, služeb, prodej, koupi, pozvánku, blahopřání, poděkování atd. (toto se nevztahuje na tvůrce obsahu DZ).

 

 

Článek 5 - Redakční rada a šéfredaktor

1) Členy redakční rady jmenuje Rada města Domažlice, šéfredaktor je v pracovněprávním vztahu v rámci příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích.

2) Redakční rada

a) tvoří Zásady pro vydávání DZ

b) stanovuje termíny uzávěrek a vydávání DZ a termíny schůzí redakční rady

c) projednává obsah DZ a rozhoduje o sporných příspěvcích

d) vyhrazuje si právo příspěvky gramaticky a přiměřeně stylisticky upravit, v případě potřeby je krátit

e) projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy DZ.

3) Redakční rada rozhoduje na schůzích redakční rady. Zasedání redakční rady svolává šéfredaktor z vlastního podnětu nebo na základě požadavků jednotlivých členů redakční rady. Redakční rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů. Návrh je přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů redakční rady.

4) V případě, že je třeba o konkrétním příspěvku hlasovat, je o tomto vyhotoven zápis. Důvody odmítnutí příspěvků nemají jednotliví členové redakční rady ani redakční rada jako celek za povinnost sdělovat.

5) Šéfredaktor odpovídá za odborné a bezchybné zpracování DZ, za včasné předání předlohy do tisku, za konečnou podobu DZ, administruje inzerci, svolává zasedání redakční rady, řídí jednání redakční rady, vykonává administrativu spojenou s činností redakční rady.


 

Článek 6 - Příprava vydání DZ

1) Příspěvky a podklady shromažďuje šéfredaktor.

2) Shromážděné příspěvky obdrží členové redakční rady vytištěné nebo v elektronické podobě minimálně 2 dny před konáním schůze redakční rady.

3) Šéfredaktor zanese připomínky členů redakční rady a zhotoví konečnou verzi pro odeslání do tisku.

4) Všechny podklady pro tisk jsou předloženy k závěrečné odborné jazykové korektuře.

 

Článek 7 - Financování DZ

Náklady na tisk a distribuci DZ jsou hrazeny z rozpočtu města Domažlice prostřednictvím rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích.

 

Článek 8 - Závěrečná ustanovení

1) Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Domažlice č. 3960 ze dne 30. 4. 2013.

2) Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod ev. č. E 11540.